WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być organizowane w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda oraz, w zależności od potrzeb inni specjaliści.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu

Rodzaje zajęć z rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone w naszym przedszkolu:

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia logopedyczne

mgr Ewa Kozłowska

Zajęcia z pedagogiem specjalnym

Zajęcia prowadzą pedagodzy specjalni : mgr Mariola Kosowska, mgr Agnieszka Ciszek

Zajęcia z surdopedagogiem

Zajęcia prowadzi  mgr Agnieszka Ciszek

Terapia ręki

Zajęcia prowadzą: mgr Agnieszka Ciszek, mgr Marta Zielińska

Zajęcia wg Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Zajęcia prowadzą: mgr Agnieszka Ciszek, mgr Renata Łuczak

Dogoterapia

Zajęcia prowadzi Magdalena Kępa

Treningu Uwagi Słuchowej A. Tomatisa

 Zajęcia prowadzi mgr Mariola Kosowska

Sensoplastyka® 

Zajęcia prowadzi Trener 1 stopnia mgr Agnieszka Ciszek