wspomagania rozwoju  dziecka niepełnosprawnego w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach

Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc obejmuje dzieci w wieku od 3 lat do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego:

 • dla dziecka, które ukończyło 3 rok życia może być organizowane w miarę możliwości z udziałem jego rodziców (prawnych opiekunów) indywidualnie lub w grupach do 3 dzieci;
 • organizowane jest dla na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydanej przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

Terapia, rehabilitacja, edukacja dzieci:

Formy te organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin tygodniowo w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka:

 • z dziećmi jak i z rodzicami przeprowadzana jest terapia według indywidualnie opracowanego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego wszystkie problemy rozwojowe dziecka
 • zajęcia rewalidacyjne, zawarte w programie edukacyjno-terapeutycznym oparte są na: Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (dz.U. Nr 51, poz.458 z późn. zm.)
 • terapia dziecka jest prowadzona indywidualnie ze względu na potrzeby dziecka niepełnosprawnego lub w małych grupach do 4 dzieci.
 • grupa prowadzona jest przez dwóch specjalistów
 • specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka realizują program wczesnego wspomagania to: oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, pedagog terapeuta, psycholog, logopeda.
 • w przedszkolu prowadzone są rodzaje terapeutycznego typy terapii:
  a. psychologiczna;
  b. pedagogiczna;
  c. logopedyczna;
  d. surdologopedyczna;
  e. kinezyterapia;
  f.  rytmikoterapia;
  g. terapia stymulacji sensorycznej;
  h. terapia zajęciowa;
  i.  dogoterapia;
  j.  arteterapia;
  k. bajkoterapia;
  l.  różne formy wspierania rodzin ( warsztaty, konsultacje, psychoterapie, doradztwo pomocy socjalnej)

Wspieranie rodzin:

1.   Wszyscy rodzice i opiekunowie otrzymują szczegółowy instruktaż dotyczący

 • stymulacji rozwoju dziecka;
 • prawidłowej pielęgnacji;
 • rozwiązywania problemów wychowawczych.

2.    Prowadzenie instruktażu ma charakter najczęściej warsztatowy.

3.   We wskazanych przypadkach stosowane będą różne formy wspierania rodzin w zależności od potrzeb-terapia interakcji rodzic-dziecko.